'ብኤይድስ ዝመውት መሲሉኒ ውላደይ ንመዕበይቲ ሂበዮ'

በላይነሽ

"ኣብ 2007 [2015] ከባቢ ይመስለኒ ... ኣብ ከባቢ ልደታ ሓደ ፈረንጂ ቆልዓ ሓቚፉ ርእየ። እቲ ጻዕዳ ናይ ቤተሰብ ስእሊ ኣብ ዕንጨይቲ ይሰቅል ነይሩ ... ስልኪ እናደወለ'ውን ምስ ሰባት ይዘራረብ ነይሩ ... እቲ ዝሓቖፎ ቆልዓ ቅይሕ ኢሉ'ዩ ... ነቲ ቆልዓ ኣቶኲረ ምስ ጠመትክዎ ሰንቢደ። ወደይ ይመስል!"

ኣብ እግሮም ደው ኢለ ክበኪ ጀሚረ። እቲ ፈረንጂን እቲ ቆልዓን ኣምሓርኛ ኣይክእሉን'ዮም። ትም ኢለ ምብካየይ ከይገረሞም ኣይተረፈን።

"ዋት ኢት ኢዝ ... ዋት ኢት ኢዝ ገለመለ ኢሉኒ። እንታይ ኢለ ክምልሰሉ? ጨኒቑኒ። ኣብ ዘለኹዎ ብኽያተይ ቀጺለዮ።

በቲ ከባቢ ዝሓልፍ ዝነበረ ሰብ ናብቲ ዘለኹዎ ቦታ መጺኡ 'እንታይ ኮንኪ?' ኢሉኒ። እንናተሃወኽኩ 'እቲ ፈረንጂ ሒዝዎ ዘሎ ቆልዓ ወደይ ይመስል፡ በጃኻ ካበይ ከም ዝመጹ ሕተተለይ' ኢለዮ። ብእንግሊዝኛ ድሕሪ ምዝርራቦም፡ እቲ ፈረንጂ ወለዲ ናይቲ ዘዕብዮ ዘሎ ቆልዓ ንምድላይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝመጸ ነጊሩኒ።

ብኽያት ደው ከብል ኣይከኣልኩን ... መሊሰ ድማ ክስሕቕ ጀሚረ ... ከም ሓደ ዓሻ ኣብ መንገዲ ደው ኢለ ነቶም ሰባት ምርኣይ ቀጺለ። ይበኪ ... እስሕቕ ... እበኪ ... መሊሰ ድማ እበኪ።

ወደይ ክደሊ ዘጋጠመኒ ነገር እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ነየናይ ነጊረኪ ነየናይ ክገድፎ! ወደይዶ እኸውን? ኢለ ዝሰንበድኩሉ ግዜ ብዙሕ'ዩ። ኣብ ልደታ ዘጋጠመኒ ግና ኣብ ዝኾነ እዋን ዘይርስዖ'ዩ።

'ወደይ ዋላ ለሚ ከዕብዮ እየ'

በላይነሽ (ነዚ ዛንታ ክንብል ስማ ዝቐየርናዮ)፡ ደቆም ንመዕበይቲ ካብ ዝሃባ ብርክት ዝበላ ኢትዮጵያውያን ኣዴታት ሓንቲ'ያ። ወዳ ንመዕበይቲ ናብ ከናዳ ድሕሪ ምዃዱ ኣድራሽኡ ጠፊእዋ ንዓመታት ክትደልዮ ከርተት ኢላ'ያ።

ኣብ መንገዲ ምስ ጻዕዳ ዝራኣየቶ ጸሊም ቆልዓ "ናተይዶ ይኸውን"? ኢላ ብምስንባድ ዝሓለፈቶ መከራ ዝቐለለ'ዩ።

ሓይላ ከዲዕዋ ኣብ መንገዲ ተሰኒፋ ዝወደቐትሎም መዓልታት ቆጺራ ኣይትውድኦምን እያ። ገዝኣ ዓጽያ ዝነብዓቶ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ እታ ጸባብ ገዝኣ ክትገድፎ'ያ ትመርጽ።

ኣዲኣን ኣቦኣን ካብ ዝሞቱ ነዊሕ ጌሮም እዮም። ኣብ ከፍለሃገር እትነብር ሓንቲ ሓፍቲ ኣላታ። በላይነሽ ግን ኣበይ ከም እትነብር ኣይትፈልጥን'ያ። ደሃይ ኣይለዋወጣን'የን። ኣብ ጎና ዘመድ ይኹን መሓዛ የለን።

ቦኽሪ ውላዳ ቅድሚ 20 ዓመት'ያ ካብ ሓደ ወታሃደር ዊሊዳቶ። ብዙሕ ከይጸንሑ ግን ተፈላልዮም። እቲ ቆልዓ ድማ ንርሑቕ ዘመድ ተዋሂቡ።

ሽዑ ትሕቲ ዕስራ ዓመት ዝነበረት በላይነሽ፡ ምስ ካልእ ወታሃደር ሓዳር መስሪታ ኣብ መዓስከር ክትነብር ጀሚራ። ንካልኣይ ወዳ ምስ ጠነሰት ኣብ 1993 (2001) በዓል ቤታ ብሞት ተፈልዩ።

በዓልቤታ ብምንታይ ከም ዝሞተ ግን ኣይትፈልጥን'ያ ነይራ።

"በዓልቤተይ እቲ ሕማም [ኤድስ] ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን'የ ነይረ። ብውትህድርና ከይዱ ቆሲሉ መጺኡ። ከምዚ ዓይነት ነገር ምንባሩ ግን ፈጺመ ኣይፈልጥን'የ ነይረ። ኩሉ ነገር ምስ ወለድኩ'የ ፈሊጠ። ለካስ ሓደ ዓርኩ ይፈልጥ ነይሩ'ዩ። 'ነዚ ቆልዓ ኣውጽእዮ' ኢሉኒ። እምቧእ፡ ውላደይ ንምታይ የወርድ? ውላደይ ወዲ ምዉት'ዩ፡ ብዓልቤተይ'ውን ውላዱ ከይራኣየ'ዩ ሞይቱ። ውላደይ ዋላ ለሚነ ከዕብዮ እየ ኢለዮ"።

ኣብ ሚያዝያ 1994 [2002] ንወዳ ተገላጊላ። ብኡንብኡ ድማ ካብቲ ትነብረሉ ዝነበረት ወታሃደራዊ መዓስከር ከም እትወጽእ ተጌሩ። መዕቆቢ ስለዘይነበራ፡ ናብ ቀበሌ [ምምሕዳር] ከይዳ ከትበኪ ጀሚራ። ድሕሪ ብዙሕ መስርሕ እዚ ሕጂ ትነብረሉ ዘላ ሓደ ክፍሊ ተዋሂብዋ።

ናይ ሰብኣያ ናይ ጡረታ 100 ብር እናተቐበለት፡ ናብራኣ ሰንከልከል እናበለት ጀሚራ። ሃብታ ወዳ ብምንባሩ፡ ናብኡ ኣቶኲራ። ወዲ ሓደ ዓመት ምስኮነ፡ ልደቱ ኣኽቢራትሉ።

ብሓንሳእ ተሳኢሎም ... ደስ ኢሉዋ።

ድሕሪ ልደቱ ግና ክትሓምም ጀሚራ። ቀስ ብቐስ ሕማማ እናበርትዓ ስለዝኸደ፡ ምንቅስቓስ ስኢና።

"ኣብ ሆስፒታል ዓራት ሒዘ። ኣብ ጉልኮስ'የ ዝምርኮስ። ምስ ሓመምኩ ኣብ ጎነይ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን"።

'እቲ በሰላ ይህሉ ዶ ይኸውን?'

ሆስፒታል ደቂሳ እንከላ፡ ወዳ ኣብ ጎና ዕንክይክይ ይብል ነይሩ። ዝሕልዎ ሰብ ብዘይምንባሩ፡ መመሊሱ ይወድቕ ነይሩ። ንወዳ ካብ ዝወደቖ ከተልዕል ዓቕሚ ኣይነበራን።

ሓደ መዓልቲ ድማ፡ ወዲቑ ኣዝዩ ተሃስዩ። ሽዑ ግንባሩ ቆሲሉ ከም ዝነበረ'ያ ትዝክር። ሕጂ፡ ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብ ግንባሩ በሰላ ይጥፋእ ኣይሃሉ ትፈልጦ ነገር የለን። እቲ በሰላ ይህሉዶ ይኸውን?... ኢላ ትሓስብ።

ናይ ወዳ ምልክት፡ ናይ ቀደም ሂወቱ መዘከርታ እቲ በሰላ ይኸውን.....

እቲ ምስ ካልኦት ዝዓበየ ናይ መጀመርታ ወዳ ደጋጊማ ክትርእዮ ዕድል ኣይነበራን። እቲ ምንኣሱ ወዳ፡ ወዲ ሓሙሽተ ወርሒ እንከሎ ሓንሳብ ርእይዎ ነይሩ።

እቲ ሕማም ንበላይነሽ እናዳኸማ ከይዱ።

"በቃ ኣይክተርፍን ኢኺ ተባሂለ። ከም ዝመውት ምስ ፈለጥኩ ወደይ መን ከዕብዮ'ዩ? ኢለ ፈሪሐ። ወዲኺ ንመዕበይቲ ሃብዮም ምስ በሉኒ'ኳ እንተ ተማታእኩ፡ ኣብቲ እዋን'ቲ ተስፋ ቆሪጸ ነይረ። ካብ መዕበይቲ ሓሊፈ ዋላሓደ ኣማራጺ ከም ዘይብለይ ሓሲበ። ሞይተ ክሳብ ዝቕበር እኳ ወደይ ዝሕዘለይ ስለዘይነበረኒ፡ ንመዕበይቲ ክህቦ ወሲነ"።

ምስ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ መዕበይቲ ማሕበር ተዘራሪባ። ኣብ ሆስፒታል እንከላ ወዳ ወሲዶሞ።

ወዳ ናብቲ ማሕበር ምስ ተወስደ፡ ወላድ ከብዳ ኣየኽኣላን። ሰንከልከል እናበለት ካብ ዓራት ሆስፒታል ወሪዳ፡ ታክሲ ተኾናቲራ ሓሳብን ንመወዳእታ ግዜን ንወዳ ኣብ ቀጽሪ እቲ ማሕበር ርእያቶ። ተፋንያቶ ናብቲ ሞታ ትጽበየሉ ዓራት ተመሊሳ።

"በኽየ በኽየ በኽየ ተመሊሰ፡ እንታይ ክገብር? ተስፋ ቆሪጸ'የ እምበር ካብ ውላደይ ክፍለስ ኣይደለኹን ነይረ።"

ኣብ 1996 [2004] ከይራኣየት ከይሰምዐት፡ ሓደ ጽምዲ ከናዳውያን ነቲ ወዲ ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ኮይኑ ዝነበረ ወዳ ከዕብይዎ ወሲዶሞ።

'እስኺ ክትሞቲ ኢኺ፡ ንምንታይ ዕድል ውላድኪ ትዓጽዊ?'

ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን፡ ሕማም፡ ሓዘንን ሰብ ምስኣንን ከም ዝተደራረባ'ያ ትዝክር።

ሓንቲ 'ጓል ሃገረይ ኢኺ' ኢላ መግቢ ትሰርሓላን እትኣልያን ሰራሕተኛ ቆጺራትላ ነይራ። ብመጠኑ ክትሓዊ ጀሚራ።

ሽዑ ይኹን ሕጂ፡ ብዛዕባ ውላዳ ናብ መዕበይቲ ምሃባ ደጋጊማ'ያ ትሓስብ። ቅኑዕ ድዩ ነይሩ? ጌጋ ጌረዶ እኸውን? መልሲ ዘይረኸበትሎም ሕቶታት!

ውላዳ ምሃብ ምስ ተማትአት፡ 'ንስኺ ክትሞቲ ኢኺ፡ ኣይክድሕንን ኢኺ፡ ንምንታይ ዕድል ውላድኪ ትዓጽዊ?" ተባሂላያ። ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ከረድእዋን ከእምንዋን ይፍትኑ ነይሮም።

"ወደይ ንመዕበይቲ ክህብዎ ከለዉ ኣዝየ ፈሪሐ ነይረ። ግና እንታይ ክገብር እኽእል? ኣነ ምስ ሞትኩ መን ከዕብዮ? ሓካይም ከይተረፉ፡ ኣይክትድሕንን ኢኺ ኢሎሙኒ። ደው ክብል ኣይክእል፡ ተደጊፈ'የ ዝኸይድ ... ወደይ ምስ ከደ ናይ ቲቢ ፈውሲ ክወስድ ጀሚረ። እቲ ፈውሲ ምስ ተወደአ ድማ ናይ ጸረ-ኤች ኣይ ቪ ፈውሲ ክወስድ ጀሚረ። ድሕሪ'ዚ ቀስ ብቐስ ጥዕናይ እናተመሓየሸ መጺኡ። ፈጸመ ብዘይተጸበኹዎ ኩነታት ኣይሞትኩን። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ሆስፒታል ወጺአ ናብ ገዛይ ተመሊሰ።"

ዑና ገዛ ተቐቢልዋ። ድቃስ ስኢና። ዓራታ ሃሰስ ኣብ እትብለሉ እዋን፡ ወዳ ኣብ ጎና ዘይምንባሩ ምቕባሉ ኣይከኣለትን። 'ካብ ሞት ተሪፈ ወደይ ክደሊ'የ' ኢላ ሓሲባ ኣይትፈልጥን'ያ።

ዋላኳ ጸረ-ኤች ኣይ ቪ መድሃኒት ወሲዳ እንተ ተመሓየሸት ኣእምሮኣ ምርግጋእ ኣብዩዋ። ንኽልተ ዓመት ለይትን ቀትርን ነቢዓ።

"ኣዝዩ ዝተሰመዓኒ፡ ካብ ሕክምና ወጺአ ገዛ ምስ ኣተኹ'ዩ። ከምዚ'ለ ሓውየ ንገዛይ ንዝምለስ'የ ወደይ ሂበ? ጡብ ከይተጥብውዮ [ኣብ ደመን እቲ ቫይረስ ዘለወን ኣዴታት ከየጥብዋ ይንንገራ'የን] ስለዝተባህለ ኣይጥበኹዎን። ብጸባን ጡጦን ምዕባዩ ኣዝዩ የሕዝነኒ።"

ናብቲ ወዳ ንመዕበይቲ ዝሃበ ትካል ከይዳ 'ናይ ወደይ ኣድራሻ ሃቡኒ' ኢላ ሓቲታ። እቶም ንወዳ ክወስዱ ከለዉ ናታ "ተሓለቕቲ" ዝመሰልዋ ሰባት ተለዊጦም ከም ዝጸንሕዋ ትዛረብ።

ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል፡ ሓዲኦም ናብቲ ሓደ ክመርሕዋ ጀሚሮም። ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ድማ ከም ዘይሰምዑዋ ይገልጹላ።

'ስለምንታይ ዘይትገድፍዮ? ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ክመጽእ'ዩ'

'ወድኺ ብፍቓድኪ ምስ ሃብኪ፡ ሕጂ ኣምጽእዎ ምባልኪ እንታይ ይበሃል?'

'ኣኸለ፡ አሕሊፍኪ ሂብክዮ ኢኺ፡ ሕጂ ካልእ ቤተሰብ ኣለዎ!'

ብዙሕ ዘጉህዩ መልስታት ሂቦማ።

"ንሓንቲ ካብቶም ሰራሕተኛታት ምስ ደወልኩላ፡ 'ሕማምኪ ድዩ ሃለፍለፍ ዘብለኪ ዘሎ' ዝበለትኒ ኣይርሳዓንን'ዩ። መዓልቲ መዓልቲ የብክዩኒ ነይሮም።

ኣብ ካናዳ ዘሎ ትካል ተዓጽዩ'ዩ ምስ በሉኒ ብኽያት ንብኽያት ኮይነ፡ ጽሩር ኢሉኒ ወዲቐ'የ። ንዓመታት ድሕሪ ምምልላሰይ ተስፋ ቆሪጸ ተሪፈ።"

ኣብቲ እዋን ዝረኸበታ ነርስ፡ ውላዳ ንመዕበይቲ ብምሃባ ክትጠዓስ ከም ዘይብላ ትመኽራ ከም ዝነበረት ትዝክር። ወዳ ናብ ወጻኢ ሃገር ብምኻዱ፡ ዝሓሸ ትምህርቲ ክረክብ፡ ዝሓሸ ሂወት ክገጥሞ ከም ዝኽእል ከተርእያ ትፍትን ነይራ።

"ንሳን ኣነን ውሉድና ኣብ ምንዳይ ኢና ኔርና"

በላይነሽ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ'ያ። ዋላ ጽምዋ ዝዓሰላ ትኹን እምበር፡ ጸረ-ኤች ኣይ ቪ መድሃኒት እናወሰደት ገዛእ ርእሳ እናኣለየት ናብራ ቀጺላ።

ወትሩ ዝስምዓ ደወል ወደይ ኣበይ በጽሐ? ዝብል ሕቶ ዕረፍቲ ከሊእዋ'ዩ። ወደይ 'ንምንታይ ንሰብ ሂባትኒ?' ኢሉ ይጸልኣኒዶ ይኸውን ኢላ ትሰግእ። እንሓንሳብ ድማ 'ንሳቶምከ ወይ ክሳብ ዝመውት ወይ ክሳብ ዝድሕን ወደይ እንተ ዝሕዙለይ እንታይ ነይርዎ? ትብል።

ኣብቲ ወዳ ንመዕበይቲ ዝሃበ ትካል ተስፋ ምስ ቆረጸት፡ ናብ ኤምባሲ ካናዳ ክትመላለስ ጀሚራ። 'ንጉዳያት ወጻኢ ሕተቲ' ተባሂላ። ገዳያት ወጻኢ ድማ 'እስከ ንጉዳያት ደቂኣንስትዮን ህጻናትን ሕተቲ' ኢሎማ። ከምቲ ዝገመተቶ ሰለስቲኦም ትካላት ሰብ ጉዳይ ምዃኖም ኣይጠቐማን።

እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ 'ደብዳበ ኣምጽኢ' ምስ በላ ... እቲ ካልእ 'ንዝምልከቶ ኣካል ሕተቲ'...

"ኩሎም ምስ መናጠሉኒን ምስ ኣብከዩንን ገዲፈዮም። ምምልላስ ኣሰልክዩኒ፡ ደኺመ። ጸሓይ ምስ ሃረመኒ ጽሩር ይብለኒ፡ መንገዲ ክኸይድ እግረይ የሕመኒ። ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ምስ ተሰመዓኒ፡ ንበይነይ ኣብ መንገዲ ደው ኢለ በኽየ።"

ወለዲ ናይቶም ናብ ወጻኢ ዝኸዱ ቆልዑ፡ ንደቆም ክረኽቡ ከይህንጠዩ ምእንቲ ኣድራሻኦም ኣይወሃብን'ዩ እኳ እንተ ተባህለት፡ ወዳ ምስቶም ኣብ ካናዳ ዘለዉ መዕበይቱ ዝተሳእሎ ስእሊ 'ጸብጻብ' ተባሂሉ ከም ዝቐረበላ ትዛረብ።

ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ወዳ እትፈልጦ ነገር የብላን።

ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ስራሕ እንከላ፡ ምስ ሓንቲ ሰብ ከዕልላ ጀሚረን።

እታ ሰብ፡ ከም በላይነሽ ውሉዳ ምስ መዕበይቱ ናብ ከናዳ ድሕሪ ምዃዱ ክትረኽቦ ከም ዘይካኣለት ነጊራታ። ናይ በላይነሽን ናይታ ሰብን ቆልዑ ናብ መዕበይቲ ዝሃበ ትካል ተመሳሳሊ'ዩ። እቲ ቆልዓ፡ ኣቡኡን ኣዲኡን ምውታት'ዮም ተባሂሉ'ዩ ተዋሂቡ ነይሩ። ኣዲኡ ክትደልዮ ምስ ጀመረት፡ 'ቤተሰቡ ሞይቶም'ዮም ኢልና ኢና፡ ስለዚ ከነራኽበኪ ኣይንኽእልን ኢና' ዝብል መልሲ ተዋሂብዋ።

እታ ሰብ ግን፡ 'ምንዳይ ቤተሰብ' ዝተባህለ ትካል፡ ንወዳ ኣብ ምድላይ ይተሓጋገዛ ምህላዉ ንበላይነሽ ነጊራታ።

'ምንዳይ ቤተሰብ' ካብ ኢትዮጵያ ንመዕበይቲ ዝተወስዱ ቆልዑ ምስ ወለዶም ዘራኽብ ትካል'ዩ። ውላዱ ዝደሊ ቤተሰብ፡ ብዛዕባ ንመዕበይቲ ዝተዋህበሉ መስርሕን ሓበሬታ ክህብ ይሕተት።

ናይቲ ቆልዓ ስም፡ ስእሊ፡ ዝወሰዶ ትካል፡ ዝኸዶ ሃገር ... ንምድላዩ ዝሕግዝ ዝኾነ ሓበሬታ ይምዝገብ። ነቲ ትካል ዝመስረተት ኣሜሪካዊት ኣንድርያ ኬሊ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብምፍናው፡ ነቲ ቆልዓ ወይ ድማ መዕበይቱ ንምርካብ ትጽዕር።

ናይ ተስፋ ብልጭታ ዝተራእያ በላይነሽ፡ ብዛዕባ ወዳ ዘለዋ ሓበሬታ ንኣንድርያ ሰዲዳትላ።

ካብቲ ወዳ ንመዕበይቲ ዝሃበ ትካል ዝረኸበቶ ምስ ኣዕበየይቱ ዝተሳእሎ ስእሊን ስሞምን ኣብ ኢዳ ነይሩ። ንሳን ቀዳን ብሓባር ዝተሳእልዎ ስእሊ፡ 'ናይቲ ህጻን ኣደ ብሕማም ምኽንያት ንመዕበይቲ ክወሃብ ፍቓደኛ'ያ' ዝብል ናይ ቤት ፍርዲ ደብደበ'ውን ነይሩዋ'ዩ።

እቲ ሓበሬታ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ተፈንዩ፡ ኣብህንጡይነት እናተጸበየት እንከላ፡ ካብ ቶሮንቶ ዘሐጉስ ዜና ተላኢኹላ።

ንወዳ ዘዕብይዎ ዘለዉ ቤተሰብ ተረኺቦም።

"ስእሉስ ርኤዮ፡ ብዓይኒ ስጋ እንራኸበሉ መዓስ ኮይን ይኸውን?"

ወዲ በላይነሽ ዘዕብዩ ቤተሰብ ብመንገዲ ፈይስቡክ'ዮም ተረኺቦም። ኣብ ካናዳ፡ ከተማ ቶሮንቶ'ዮም ዝነብሩ። ናይቲ ዘዕብይዎ ዘለዉ 'ወዶም' ወላዲት ንውሉዳ ትደሊ ከም ዘላ ምስ ተነግሮም፡ እቲ 'ኣቦ' ስእሊ ወዳ ክልእከላ ከም ዝደሊ ገሊጹ።

"ሓደ መዓልቲ፡ ምስ ኣንድርያ ትሰርሕ ጓል ናብ ገዛይ መጺኣ። ንወደይ ዘዕቢ ዘሎ ሰብ ብቫይበር ዝለኣኸላ ስእሊ ሒዛ። ምስ ራኣኹዎ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተሓጎስኩ ክነግረኪ ኣይክእልን'የ። 17 ዓመቱ ወዲኡ ናብ 18 ገጹ'ዩ ኣምርሒ'ዩ። ስሙ እኳ እንተቐየርዎ፡ ምስቲ ዘውጻእኩሉ ዝቀራረብ'ዩ። እቶም ቤተሰብ ኣጆኺ እቲ ቆልዓ ንኡድ'ዩ፡ ኣብ ትምህርቲ ድማ ንፉዕ'ዩ ኢሎሙኒ። ኣዝዮም ከም ዝፈትውዎን ከም ዝኣልዩዎን'ውን ነጊሮሙኒ።"

እቲ ቤተሰብ፡ ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታት ንዓኣ ንምንጋር ስእሊ ከርእዩዋ'ኳ እንተ ተሰማምዑ፡ ብኣካል ክትረኽቦ ዝፈቕዱ ምዃኖምን ግን ኣይትፈልጥን'ያ። ንወዳ፡ ወላዲቱ ትደልዮ ከም ዘላ ይንገርዎ ኣይንገርዎ'ውን ርግጸኛ ኣይኮነትን።

ናይ ውላዳ ስእሊ ምርኣይ ዝፈጠረላ እፎይታ 'ወደይ ብዓይነ ስጋ ዝርእዮ መዓስ'ዩ? ዝብል ሕቶ ከም ዘትረፈላ ትዛረብ።

"ንወደይ ሒዞምሉ ዘለዉ ኣገባብ ደስ ኢሉኒ'ሎ። ብጽቡቕ ዝዓቢ ዘሎ። እቶም ሰባት ብዓይነይ'ኳ እንተ ዘይራኣኹዎም፡ ጥዑማት ሰባት ኮይኖም ይስምዑኒ። ክሳብ ክንድ'ዚ ዝኣክል ደሃይ ምርካበይ ንባዕሉ ተስፋ ሂቡኒ'ሎ። ፍቓድ እግዚኣብሄር ኮይኑ፡ ዓይኒ ንዓይኒ እንተ ንረኣአ ኣዝዩ ደስ ምበለኒ። ብዓይነይ ክርእዮ... ክሓቑፎ ... ክስዕሞ... እምነ።

ወደይ ብሂወት ኣሎ ኢላ ኣይሓስብን'የ ነይረ። ክርዮ'የ ኢለ'ውን ሓሲበ ኣይፈልጥን'የ። ሓደ መዓልቲ ከም እንራኸብ ተስፋ ክገብር ዝጀመርኩ፡ ሕጂ'ዩ፡ ስእሉ ምስ ራኣኹ። ብእኡ ምኽንያት ውሽጠይ ኣዝየ ተጎዲአ'የ። በጃኺ፡ ጥራይ እሕቆፎ እምብር ካልእ እንታይ ክብልየ? ... መድሃኒተይ ብትኽክል እናወሰድኩ'የ፡ ገዛ ዘፍረዮ እናቐመስኩ፡ እግዚኣብሄር ይመስገን ደሓን'የ።

ናብራይ ግን ኣዝዩ'ዩ ዘጽልእ። ጽምዋ ኣሎኒ። ኣብዚ ቀበሌ [ምምሕዳር] ዝሃበኒ ብዚንጎ ዝተሰርሐ ገዛ ዝነብሮ ናብራ ኣየናዩ ክንገር ይኽእል? ቁሩ፡ ጭቃኡ ... ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ናብራ ክብሪ ኣሎ ... ሓንሳብ ሓንሳብ እንተ ዘይነብር ምሓሸኒ እብል'የ ... ግን ወደይ ከይራኣኹ ንምንታይ እመውት?"

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ