Weelliftuu Iteenesh Girmaa: "Sadarka kanarraan kan na gahe jabeenya ishiiti" - Dammaraa Laggasaa

Iteenesh Girmaa Image copyright Youtube/Screenshot

Dhukkuba kaansarii harmaatiin waggoota shaniif dhukkubsataa erga turtee booda Kibxata kan boqotte artiist Iteenesh Girmaa sirni awwaalchaa ishee Roobii magaalaa Finfinnee naannoo Labuutti raawwateera.

Kaansarii sadarkaa lammataan erga yaalamaa turtee booda qaama keessa faca'ee somba ishii tuqee jedha abbaan warraa ishii artiist Dammaraa Laggasaa.

"Keemoo fudhattee turte, sun ammoo nafa dhiitesse, sombi ishii bishaan naqatee sadarkaa kanaan ishii gahe."

Sirboota aadaa waqtii ayyaanaa sirbamaniin kan beekamtu artiist Iteenesh Girmaa, irraa caalaa sirba nama jalaa qabuun baay'ee akka barbaadamtu dubbata artiist Dammaraan.

Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraan kan hojjetaman albama lama dhunfaa isheen qabdi. Namoota kaan waliin ammoo kolleekshinii afur akkasumas sirboota qeenxee sadi hojjetteetti.

Albama Afaan Oromoo haraa hojjechaa turte kan jedhu Dammaraan, gidduu gidduun dhukkubsachaa waan turteef daftee xumuruu hin dandeenye jedha.

"Fuulduraaf qindeessaa Muuziqaa Ibraahiim waliin mari'annee akka ta'u goona" jedheera.

Artiist Iteenesh waggoota shaniif haa dhukkubsattu malee of dadhabdee kan ciiste ji'oota sadi darban qofa, "sana dura hojjetaadhuma yaalamaa turte" jedha artiist Dammaraan.

Kaansarii ta'uun erga mirkanaa'ee booda akka muramu jennaan "nafa kiyya albeen hin tuqu" jettee didde jedha.

"Qoricha 'habashaa' kanas irra gootee xiqqoo madeessitee ture" jedha.

Baandii 'Maarramiyaa' keessatti ijoollummaan wal barre, achii booda bultii ijaarranne rakkoo tokko malee ijoollee sadii horree ogummaa kana keessa waggoota 31 waliin jiraanne jedha.

"Iteenuun haadha warraa tiyya qofa osoo hin ta'iin haadha kiyya, sadarka kanarraan kan na gahe jabeenya ishiiti."

"Araarsituudha, nyaachiftuudha, nama kabajji, akka wattaaddaraa taatee biyyaaf yaaddi, sabaaf yaaddi, yaada ishii kana warri ishii beekan sirriitti hubatanii jiru" jedha.

Sirna awaalcha ishii irratti aartiistonni, firooti fi namooti ishee dinqisiifatan hedduutu argame.

"Haga kana akka beekamtuufi, namni akkana akka ishee jaalatu hin beekun ture" jedha artiist Dammaraa Laggasaa.

Iteenesh Girmaa weellistuu ogummaa gaarii qabdudha, ishee dhabuu keenyaan wanta guddaatu hir'ata kan jedhe ammoo weellisaa Taaddalaa Gammachuuti.

"Afaan Oromoo qofa osoo hin taane Afaan Amaaraatiinillee hojii hojjechaa turte. Naamusa aartii gaarii ta'e qabdi."

Humna ishiitii ol ta'ee amma siree qabattuutti tattaafachaa turte jechuun jabina ishee ibsa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata